Privacy policy MaXelis

1. Wie?

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van MaXelis, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Groot Speurestuk 2, met ondernemingsnummer BE 0747565736, met vast vertegenwoordiger Elise De Vreese. 

Via de website www.MaXelis.be en de webshop www.maxelis.be/shop, www.maxelis.be/maxelis-women (shop met eigen merk kleding voor vrouwen) en www.maxelis.be/maxelis-kids (shop met eigen merk kleding voor kinderen) biedt MaXelis haar professionele en particuliere klanten de mogelijkheid om trendy kleding online aan te kopen, en die op het gewenste adres te laten afleveren doch enkel op Belgisch grondgebied. 

Door gebruik te maken van de dienstverlening van MaXelis geeft u aan kennis genomen te hebben van dit privacybeleid en aanvaardt u bijgevolg de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven. Dit privacybeleid omschrijft de werking van de diensten geleverd door MaXelis, meerbepaald hoe MaXelis gegevens verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt. 

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen wij enkel gebruiken voor de diensten of doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven. MaXelis leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018. Voor de uitvoering van de diensten is MaXelis de verwerkingsverantwoordelijke. 

2. Welke gegevens?

2.1. Onder persoonlijke gegevens verstaan wij alle gegevens die u aan MaXelis doorgeeft bij uw contactname via het contactformulier op de website, via e-mail of telefonische contactname of het bezoek aan en bestelling via de webshop. 

Dit betreft voornamelijk de algemene contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. 

2.2. Daarnaast verzamelt MaXelis persoonsgegevens in het kader van klantenwerving. Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen wij uw gegevens opslaan in onze database met het oog op een eventuele dienstverlening. 

3. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

MaXelis verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens voor volgende doeleinden: 

3.1. Om u informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van MaXelis en om deze beter af te stemmen op uw noden en wensen. 

3.2. Om een zakelijke relatie met u of uw onderneming aan te gaan 

3.3. Om u uit te nodigen voor nieuwsbrieven en evenementen 

3.4. Om onze wettelijke verplichtingen (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving) na te leven. 

Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder u hiervan op voorhand op de hoogte te brengen en, indien nodig, uw toestemming hiervoor te vragen. 

4. Op basis van welke grondslag?

MaXelis verwerkt uw persoonsgegevens op basis één of meerdere van volgende rechtsgronden: 

1. Overeenkomst: MaXelis verwerkt uw persoonsgegevens na ondertekening van een bestelbon of na uw reservatie via de webshop, met het oog op het voorbereiden of uitvoeren van de dienstverlening 

2. Specifieke toestemming: MaXelis vraagt toestemming aan de betrokkene voor het verwerken van zijn/haar gegevens. 

3. In uitzonderlijke gevallen beroept MaXelis zich in bepaalde gevallen op het gerechtvaardigd belang. 

Indien u niet wil dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het voor ons niet mogelijk om de dienstverlening aan te gaan of uit te voeren. 

5. Met wie delen wij mogelijk uw gegevens?

MaXelis kan uw persoonsgegevens enkel aan derden overmaken indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de uitvoering van de dienstverlening. Indien MaXelis uw persoonsgegevens doorgeeft aan derden, zal met deze derden een gegevensverwerkingsovereenkomst worden afgesloten waarin o.m. wordt vastgelegd dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden verwerkt. 

Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden, niet-verwerkers indien hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat. 

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door MaXelis bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen MaXelis en de klant. Hierbij wordt rekening gehouden met de relevante wet- en regelgevende vereisten inzake het bijhouden van gegevens. 

Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven. 

7. Passende technische en organisatorische maatregelen

MaXelis heeft inzake veiligheid passende technische en organisatorische maatregelen genomen, teneinde de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang van persoonsgegevens in de mate van het mogelijke te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

Wij eisen dat al onze dienstverleners passende maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw informatie te handhaven. In geen geval kan MaXelis aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens. 

8. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en uw hieronder opgesomde rechten uit te oefenen. 

8.1 Het recht van inzage, verbetering en beperking houdt in dat u vrij bent om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan MaXelis en u heeft het recht om MaXelis te verzoeken uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, aan te vullen of te beperken. 

8.2. U heeft het recht ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen uit onze databank. 

8.3. U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. 

8.4 U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan MaXelis in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen. 

8.5. Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. 

8.6. U kan uw rechten uitoefenen door MaXelis te contacteren, hetzij per e-mail via info@MaXelis.be hetzij per post naar MaXelis, Groot Speurestuk 2, 9830 Sint-Martens-Latem. Bij dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen. 

Een aanvraag kan geweigerd worden indien zij onredelijk repetitief of systematisch is. 

8.7. MaXelis verwerkt geen persoonsgegevens in het kader van profiling en zal deze evenmin aan geautomatiseerde beslissingen onderwerpen. 

8.8. Recht om klacht in te dienen 

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be 

9. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid indien nodig te updaten. 

Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd. 

Laatst bijgewerkte versie: 17 september 2020