Algemene voorwaarden MaXelis

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen MaXelis en de personen die de website www.MaXelis.be bezoeken of gebruik maken van de webshop . Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van MaXelis te aanvaarden. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 2: Contactgegevens MaXelis

MaXelis, met het ondernemingsnummer BE 0747565736, is gelegen te Groot Speurestuk 2, 9830 Sint-Martens-Latem. Indien u specifieke vragen of klachten heeft omtrent onze producten, leveringstermijnen e.d. kan u contact opnemen met de zaakvoerster Elise De Vreese via info@MaXelis.be 

Artikel 3: Voorwerp

Via de website www.MaXelis.be en de webshop www.maxelis.be/shop , www.maxelis.be/maxelis-women (shop met eigen merk kleding voor vrouwen) en www.maxelis.be/maxelis-kids (shop met eigen merk kleding voor kinderen) biedt MaXelis haar professionele en particuliere klanten de mogelijkheid om trendy kleding online aan te kopen, en die op het gewenste adres te laten afleveren doch enkel op Belgisch grondgebied. 

Artikel 4: Prijsopgave

Alle vermelde prijzen zijn steeds nettoprijzen inclusief B.T.W. en uitgedrukt in euro. De nettoprijs omvat alle andere door de klant verplicht te dragen taksen. Indien vervoers- of administratiekosten worden aangerekend, zal dit afzonderlijk en expliciet worden vermeld. Bij aankopen in een B2B context, kan de prijs eveneens exclusief BTW worden aangeduid, en zal een factuur worden verkregen op aanvraag. 

MaXelis heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar engageert zich ertoe om de prijzen te hanteren die op de website en webshop werden aangegeven op het ogenblik dat de bestelling werd geplaatst. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven en/of andere taksen, zal dit echter aan de koper worden aangerekend. 

Artikel 5: Aanbod webshop

De webshop artikelen zijn bestemd voor verkoop in een B2C context. Bedrijven en verenigingen die in een B2B context onze artikelen wensen aan te kopen kunnen hiertoe contact opnemen via info@MaXelis.be. 

MaXelis is wat de juistheid of volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. MaXelis is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. 

Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst worden gecorrigeerd door MaXelis. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast door MaXelis. Indien het product niet meer in voorraad is, behouden wij het recht om u daarvan tot 15 kalenderdagen na aankoopbevestiging te informeren. 

MaXelis is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, de leveringen te splitsen. Dit houdt voor de klant geen recht op schadevergoeding in noch op een verbreking van de overeenkomst. 

Artikel 6: Verloop van de aankoop via de webshop

Wanneer de klant artikelen via de webshop aankoopt, heeft hij/zij de keuze om de betaling uit te voeren via één van onderstaande betaalwijzen: 

  • Bancontact / Mister Cash 
  • VISA 
  • Overschrijving 

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant de betaling heeft uitgevoerd, waarna de klant een bevestigingsmail ontvangt van MaXelis. 

Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal MaXelis de koper hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien de koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle reeds overgemaakte betalingen zo snel mogelijk terugbetaald. De koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding. 

MaXelis kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de bepalingen in het Wetboek Economisch Recht, om de overeenkomst te bewijzen. 

Artikel 7: Levering en de aansprakelijkheid van MaXelis

7.1. MaXelis voorziet verschillende manieren waarop de bestelde producten geleverd kunnen worden: 

  • De artikelen worden bij de klant geleverd op het in de bevestigingsmail aangeduide adres 
  • Afhaling door de klant bij MaXelis, Groot Speurestuk 2, 9830 Sint-Martens-Latem 

De klant moet zijn keuze uiterlijk op het moment van de plaatsing van het order bevestigen. Alle bijkomende kosten van een alternatieve leveringsmethode zijn voor rekening van de koper. De koper heeft geen recht om de overeenkomst te beëindigen indien zijn gekozen leveringsmethode niet mogelijk is. 

De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens met betrekking tot het leveringsadres. Wanneer het leveringsadres foutief of onvolledig is ingegeven, zijn de kosten om de bestelling opnieuw aan te bieden ten laste van de koper. 

7.2. Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de koper zijn aangeboden. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de koper of een door de koper aangewezen derde partij. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de koper, zijn de kosten van deze leveringspoging volledig ten laste van de koper. 

7.3. MaXelis engageert zich via een middelenverbintenis om de levering zo snel mogelijk aan de klant over te maken, uiterlijk binnen de 14 dagen na orderbevestiging. Deze leveringstermijn is echter indicatief en niet bindend. Partijen kunnen in onderling akkoord een afwijkende leveringstermijn (ruimer dan de voormelde 14 dagen) bepalen. De koper kan de overeenkomst slechts beëindigen indien MaXelis er niet in slaagt uiterlijk binnen de afwijkende leveringstermijn te leveren. In dergelijk geval van beëindiging zal MaXelis spoedig en uiterlijk binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terugstorten. 

Artikel 8: Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is van toepassing in een B2C context. De consument heeft het recht aan MaXelis mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Er wordt geadviseerd (doch niet verplicht) om hiertoe het model van herroepingsformulier te gebruiken, zodat dit blijk geeft van het feit dat men uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en schriftelijk een beroep doet op dit recht. 

Indien de producten gebruikt, bevuild, beschadigd of onvolledig zijn zullen deze niet worden teruggenomen. 

Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt MaXelis binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die u gemaakt heeft om het product terug te sturen) over aan de koper. De koper is bij het terugsturen verantwoordelijk voor het transport en de kosten hieraan verbonden. 

Artikel 9: Betalingsverplichtingen

Bij bestellingen van B2C klanten via de webshop dient de betaling onmiddellijk bij de bestelling te worden uitgevoerd conform de in artikel 6 vermelde betaalwijzen. 

Voor B2B klanten dient de betaling binnen de 15 dagen na factuurdatum te zijn voltooid. 

Artikel 10: Sancties bij laattijdige betaling of niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover MaXelis beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet- betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% op het openstaande saldo, met een minimum van 50 Euro (btw excl.) per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt MaXelis zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

Artikel 11: Garantie

In het kader van de wet op de consumentenbescherming is elk artikel onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop en/of levering door de eerste eigenaar. 

Indien het product bij de levering door een zichtbaar gebrek is aangetast moet de koper hiervoor een klacht indienen. Hiervoor wordt verwezen naar de contactgegevens in artikel 2. Deze klacht moet uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk gecommuniceerd worden aan MaXelis, binnen de 7 dagen na de levering aan de koper of een door de koper aangewezen derde partij. 

De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar MaXelis, in originele staat, en in hun verpakking, en vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. De terugzending gebeurt op risico en op kosten van de koper. Deze terugzending moet ten laatste binnen 7 kalenderdagen na de communicatie gebeuren. 

Artikel 12: Aansprakelijkheid en overmacht

Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door MaXelis geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van MaXelis, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van weigering of annulering van een vergunning of een licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden. Indien MaXelis zich op overmacht beroept, is zij niet verplicht om het ontoerekenbare of onvoorziene karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van MaXelis opgeschort. In geval van overmacht is MaXelis niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Ook de consument beschikt over eenzelfde recht in geval van overmacht. 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

MaXelis behoudt de exclusieve eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden. 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging. 

MaXelis doet een beroep op een professionele vervoerder voor de levering op het door de klant opgegeven adres. Indien de producten tijdens het vervoer verloren of beschadigd raken dient MaXelis in de eerste plaats een onderzoek bij de vervoerder in te stellen. Gedurende de onderzoekstermijn verricht MaXelis geen terugbetalingen. 

Artikel 14: Intellectuele eigendom

MaXelis is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het merk, de website en de aangeboden webshop en de daarin aangeboden producten. Noch het geheel, noch onderdelen ervan mogen worden gekopieerd, bewerkt, verkocht of op enige wijze worden gebruikt, behoudens de voorafgaande, expliciete schriftelijke goedkeuring van MaXelis bekomen 

werd. Dit betreft o.m. het merk, de teksten, formulieren, de handelsnaam, logo’s, de productnamen, de grafische elementen en illustraties, de lay-out en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de website. 

Artikel 15: GDPR en Privacy

MaXelis hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zij verwerkt, in het bijzonder persoonsgegevens. Indien u ons persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met ons privacybeleid (https://www.MaXelis.be/privacy). MaXelis leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018. 

Artikel 16: Nietigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet worden aangetast. 

Artikel 17: Wijzigingen

MaXelis behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden indien nodig up te daten. 

Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd. 

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van MaXelis is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van MaXelis is alleen de Rechtbank van het Arrondissement Gent bevoegd. 

Laatst bijgewerkte versie: 16 september 2020